KVKK Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz şirketimiz Tamzara Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile müşterilerinin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni www.tamzaratur.com isimli internet sitesi (“İnternet Sitesi”) kullanan tüm kullanıcılar (“Kullanıcı”), İnternet Sitesi’ne üyelik gerçekleştiren üyeler (“Üye”) ve İnternet Sitesi üzerinden satışa arz edilen Hizmet/Aktivite(ler)’i satın alan, bu hususta sipariş veren, mezkur Hizmet/Aktivite’den yararlanan/yararlanma talebinde bulunan tüm şahıslar ile Şirketimiz’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

İşbu Aydınlatma Metni haricinde Şirketimiz’in Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na internet sitemizin sayfasından ulaşarak konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma

İnternet Sitesi’ne üyelik ve/veya İnternet Sitesi üzerinden yapacağınız Hizmet/Aktivite satın alımları sırasında paylaşmış olduğunuz, ad, soyad, TC Kimlik No, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, ilgi alanları, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda tarafınızca sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay vermiş olduğunuz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla saklanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz, hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Şirketimiz ile paylaşılan/ paylaşılacak şahsınıza ait her türlü veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Şirketimiz tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz Şirketimiz’e ait internet Sitesi, sosyal medya hesapları, dijital pazarlama kanalları, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığıyla Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından internet siteleri aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirketimiz tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya paylaşılabilir, işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kanunun 5/2.a maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Şöyle ki, kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından

İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek site üyeliği ve Hizmet Sağlayıcılar tarafından satışa sunulacak Hizmet/Aktiviteler’in satın alımıyla bağlantılı olarak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu kanunlara bağlı diğer yönetmelik ve tebliğler uyarınca; fatura ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile bağlantılı olarak 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve Şirketimiz’in tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara bağlı Yönetmelik ve Tebliğler uyarınca, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,

Kullanıcılar ve Üyeler’in İnternet Sitesi hizmetlerinden faydalanması, Hizmet Sağlayıcılar tarafından İnternet Sitesi aracılığı ile satışa sunulan Hizmet/Aktivitelerin satın alımlarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, Hizmet Sağlayıcı ile alıcı arasında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, bu kapsamda gerçekleştirilecek tahsilat işlemleri ile bağlantılı olarak ve/veya hizmet koşullarında meydana gelecek değişiklikler ve hizmetle ilgili benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerinin yönetilmesi amacıyla Kanun’un 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır. 

Ayrıca, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında Üye ve tüketicileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, Üye ve tüketicilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amacıyla, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta, işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

Bu maddede belirtilen 5/2.a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hususlarına ilişkin detaylı bilgilere Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yer aldığı linkten ulaşabilirsiniz.

 Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar

Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirketimiz’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, Şirketimiz’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, Site’yi ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirketimiz, İnternet Sitesi Kullanıcıları’na daha iyi hizmet verebilmek, Kullanıcıları kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayabilecek ve güvenli olarak saklayabilecek olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

İnternet Sitesi’nde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de İnternet Sitesi tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Çerez politikasına ilişkin detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.
Şirketimiz tarafından tutulan/işlenen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiye Şirket Gizlilik Politikası’ndan erişim sağlayabilirsiniz.

Kanun Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07/10/2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla şirket merkez adresine bizzat başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür. Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır. Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TAMZARA TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: Tomtom Mahallesi Yeniçarşı Caddesi 36 / 4 Beyoğlu - İSTANBUL

Vergi Dairesi: Beyoğlu V.D.                      Vergi Kimlik No:166 002 7178

Mersis No       : 0166002717800019
Ticaret Sicil No:253869
Telefon No      : 0 212 251 98 64